نمایش 1–12 از 19 نتایج

یخچال BO 2331

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۱۸٫۱ – ۱۲۲ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر)

یخچال SB 1801 EF AA

ابعاد: ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷ عرض (به سانتی متر) : ۵۶ عمق (به سانتی متر) : ۵۵ ظرفیت:

یخچال SDSY 1721 VJ

ابعاد: ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۵ عرض (به سانتی متر) : ۶۰ عمق (به سانتی متر) : ۶۵ ظرفیت:

یخچال BS 1621

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ عرض (به سانتی متر) : ۵۴

یخچال BSZ 3021

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۲-۱۶۹٫۸ عرض (به سانتی متر) : ۵۴٫۳ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال BTS 1621

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ – ۸۱٫۵ عرض (به سانتی متر)

یخچال BTSZ 1631

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ – ۸۱٫۵ عرض (به سانتی متر)

یخچال SDSY 1722 VJ

ابعاد: ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۵ عرض (به سانتی متر) : ۶۰ عمق (به سانتی متر) : ۶۵ ظرفیت:

یخچال و فریزر BCB 31

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۸٫۲ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 313 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۹ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 33

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۶ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 333 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۳ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵