نمایش دادن همه 12 نتیجه

یخچال BO 2331

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۱۸٫۱ – ۱۲۲ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر)

یخچال BS 1621

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ عرض (به سانتی متر) : ۵۴

یخچال BSZ 3021

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۲-۱۶۹٫۸ عرض (به سانتی متر) : ۵۴٫۳ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال BTS 1621

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ – ۸۱٫۵ عرض (به سانتی متر)

یخچال BTSZ 1631

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ – ۸۱٫۵ عرض (به سانتی متر)

یخچال افقی BDR 190 AAI

یخچال افقی دو کشو ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۸٫۵ – ۸۳٫۵ عرض (به سانتی متر) : ۸۹٫۸

یخچال و فریزر BCB 31

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۸٫۲ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 313 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۹ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 33

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۶ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 333 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۳ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 8020 AA F C

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۹۳/۵ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCZM 400 IX

زیبایی شناسی : رنگ : استیل ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۲۰۰ عرض (به سانتی متر) : ۶۰